Samorząd szkolny

 

     
 

 

 

rok szkolny 2015/2016

 

 

                                          P r z e w o d n i c z ą c a :   Amelia  N i e z g o d a


Z a s t ę p c a  przewodniczącej:   Izabela  Z e n d e ł

 

 

 

   S e k c j a  p o r z ą d k o w a:

Krystian K r u p a, Wiktor C h e b a, Maciej M r o z i ń s k i, Bartosz K u c h a r s k i,

Marcel K o p e r s k i, Przemysław L i p s k i, Fabian P i o t r o w s k i, Maciej K o z ł o w s k i

 

 

 

O p i e k u n o w i e   s a m o r z ą d u:

 

p. Paweł Dębski

p. Ewa Wiecha

p. Ewa Kaczorek

p. Bogusława Jastrzębska

 

Odsłony: 8413