Dokumenty szkoły

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ


 

P R O G R A M     W Y C H O W A W C Z Y

 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

 

NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA,

ATRAKCYJNA I PRZYJAZNA

 

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.''

Janusz Korczak

 

Spis treści:

I. Podstawa prawna.

II. Wstęp.

III. Główne cele.

IV. Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

V. Cele pracy wychowawczej.

VI. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

VII. Plan działań wychowawczych dla klas I – VI.

VIII. Zadania wychowawcze:

- wychowawcy,

- nauczyciela.

IX. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

X. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego.

XI. Wizerunek ucznia naszej szkoły.

XII. Ceremoniał i tradycje szkoły.

XIII. Rocznice i święta państwowe.

XIV. Formy i metody pracy z uczniem.

XV. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

I. Podstawa prawna.

Program wychowawczy SP 4 przygotowano uwzględniając następujące dokumenty i akty prawne:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konwencja Praw Dziecka.

3. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 4.

Program wychowawczy SP 4 przygotowano uwzględniając podstawy programowe w zreformowanej 6-cio letniej szkole podstawowej, oczekiwania uczniów, rodziców i członków Rady Pedagogicznej oraz możliwości jego realizacji. Szkoła ma być miejscem, które w przyjaznej atmosferze i we współpracy całej społeczności szkolnej ( uczniów, rodziców, nauczycieli) umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka, dzięki harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności i wychowania.

 

II. Wstęp.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej skonstruowany został na lata 2012-2017.

Konstrukcja planu opiera się na diagnozie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wniosków z przeprowadzonej ewaluacji programu wychowawczego realizowanego w latach 2009/2012.

Plan działań wychowawczych zawiera wartości wspólne dla poszczególnych etapów rozwojowych dziecka. Zostały one wyłonione w drodze obserwacji potrzeb uczniów w zakresie kształtowania pozytywnych, preferowanych postaw, nawyków i umiejętności ramach Programu Wychowawczego realizowane będą zadania wyznaczające kierunki pracy wychowawczej dla klas 0 – VI.

Na podstawie planu działań wychowawczych opracowano priorytety wychowania dla uczniów. Program wychowawczy zawiera formy i metody pracy, monitoring, ewaluację.

Uczestnikami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, zaś jego realizatorami są: dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz organy wspierające działalność placówki w zakresie celów i kierunków wychowania.

 

III. Główne cele.

Szkoła w swoim programie wychowawczym ma za zadanie:

• kształtować postawy uczniów, umożliwiające im poznawanie świata w jego jedności i złożoności,

• wdrażać uczniów do samodzielności i odpowiedzialności; inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

• zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom i otoczyć szczególną opieką dzieci najmłodsze,

• rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywować do dalszego rozwoju,

• pogłębiać współpracę rodziców ze szkołą.

 

IV. Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

- czytanie,

- myślenie matematyczne,

- myślenie naukowe,

- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,

- umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

- umiejętność pracy zespołowej.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

- uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

- poczucie własnej wartości,

- szacunek dla innych ludzi,

- ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

- kultura osobista,

- gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

V. Cele pracy wychowawczej.

Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

3. Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,

kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,

budowanie atmosfery współpracy , koleżeństwa, przyjaźni,

gotowości do niesienia pomocy innym,

nauczanie zasad kultury,

dbałości o kulturę języka,

pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,

wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,

kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

otaczanie troską i opieką uczniów zwłaszcza najmłodszych

kształtowanie postawy patriotycznej.

 

VI. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

1. Opieka wychowawców nad biologicznym, psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków.

2. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

3. Wychowywanie, dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.

4. Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej

i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

5. Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.

6. Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

 

VII. Zadania wychowawcze:

Zadania wychowawcy:

1. Otaczanie indywidualną opieką wychowanków, a w szczególności uczniów najmłodszych

2. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego.

3. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego.

4. Rozsądne gospodarowanie liczba godzin wychowawczych, by w pełni zrealizować podstawę programowa.

5. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

6. Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie.

7. Umożliwianie uczniom uczestniczenia w sytuacjach wymagających samodzielności i odpowiedzialności.

8. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.

9. Priorytetowe traktowanie problemów wychowawczych na posiedzeniach KZN. W przypadku zaistniałego problemu ustalać procedury postępowania

i konsekwentnie je respektować.

10. Mediowanie w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.

11. Inspirowanie i wspieranie współpracy z rodzicami uczniów.

12. Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi

w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.

W klasach, w których występuję wiele problemów wychowawczych organizować więcej zajęć z pedagogiem szkolnym.

13. Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób.

14. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.

15. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Zadania nauczyciela:

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

3. Uczyli się wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

4. Uczyli się rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

5. Rozwijali zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania równego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych.

6. Motywowali uczniów do nauki i pracy nad sobą.

7. Kierowali swoje działania na większą oryginalność i pomysłowość inicjatyw uczniowskich.

8. Organizowali międzyklasowe, międzyszkolne rozgrywki sportowe w dowolnej formie (dotyczy nauczycieli w-f).

9. Uczyli się posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

i komunikacyjnymi.

10. Uczyli się „umiejętności uczenia się" jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata.

11. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

12. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców

z Dyrektorem Szkoły).

3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.

4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych

i klasowych.

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.

7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.

9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.

10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

 

IX. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

1. W Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej działa Samorząd Uczniowski, w skład, którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę, zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.

5. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, tj. Radę Samorządu Uczniowskiego.

6. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów w tajnych wyborach, które przeprowadzane są każdego roku. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa rok. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz zespoły zadaniowe.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy popularnonaukowe, wystawy szkolne i klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.

2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i innymi.

3. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: dyżury w szkole, opieka nad klasami młodszymi.

4. Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno – oświatowa, sportowo – turystyczna.

5. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, akcje zarobkowe.

 

X. Wizerunek absolwenta.

Nasz absolwent:

1. Ma poczucie własnej godności i wartości.

2. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.

3. Jest dobrze przygotowany do następnych etapów szkolnictwa.

4. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.

5. Potrafi odróżnić dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.

6. Rozumie potrzeby innych i potrafi z nimi współpracować.

Jest asertywny, tolerancyjny, otwarty na innych, szczery i wrażliwy

 

XI. Ceremoniał i tradycje szkoły.

a. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

b. Zakończenie roku szkolnego.

c. Dzień Edukacji Narodowej.

d. Ślubowanie klas pierwszych.

e. Pasowanie na czytelnika.

f. Sprzątanie Świata.

g. Dzień Chłopca.

h. Andrzejkowa Loteria Fantowa.

i. Turniej ,BRD'' i egzamin na kartę rowerową

j. Mikołajki.

k. Wieczór wigilijny

12.Wigilie klasowe.

13. Święto Patrona Szkoły

13.Bale noworoczne

14.Walentynki.

15.Dzień Kobiet.

16.Szkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus",

17.Święto Wiosny.

18.Dzień Ziemi

19.Dzień Rodziny /Babci, Dziadka, Matki, Ojca, Piknik rodzinny/.

20.Wycieczki klasowe.

21.Dzień Dziecka.

22.Święto Szkoły – „Pokaz szkolnych talentów''

23.Uroczyste pożegnanie absolwentów.

24.Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb

25.Organizowanie konkursów.

26. Święto Prymusa.

 

XII. Rocznice i Święta państwowe.

1. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

2. Święto Niepodległości.

3. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4. Święto Pracy.

5. Patron Szkoły I Patron Roku (Korczak 2012).

 

XIII. Formy i metody pracy z uczniem.

Formy pracy:

1. Praca indywidualna

2. Praca w grupach

3. Praca w zespołach zadaniowych

4. Projekty edukacyjne (kl. I-III rok szkolny 2012/2013).

Metody pracy z uczniem:

1. Gry i zabawy integracyjne

2. Quizy.

3. Warsztaty integrujące.

4. Wyjazdy i spotkania integracyjne – wycieczki edukacyjne, tematyczne, turystyczno-krajoznawcze; Zielone Szkoły, rajdy, biwaki

5. Lekcje w terenie

6. Redagowanie gazetki szkolnej

7. Samopomoc koleżeńska

8. Dyskusje

9. Pierwsza pomoc

10. Konkursy i wystawy plastyczne

11. Gry dramowe /przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe/

12. Pantomima

13. Kontrakt

14. Plebiscyt

15. Treningi /pamięci, myślenia twórczego/

16. Praca indywidualna

17. Strona szkoły w Internecie

 

XV. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadzają nauczyciele szkoły podstawowej

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

Sposoby ewaluacji.

1. Obserwacje i oceny zachowania.

2. Metody projekcyjne np. zdjęcia

3. Obserwacja dokonań ucznia.

4. Ankiety.

5. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów.

6. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi.

7. Porównywanie.

8. Ocena wyników konkursów.

 

ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

NAUKA I JA

PRIORYTET: Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci I młodzieży

Zadania

Formy realizacji
dla klas I-III dla klas IV - VI
1.Pogłębienie umiejętności samodzielnego korzystania z Internetu, jako źródła wiedzy.

- zajęcia edukacyjne,

- wykorzystanie tablicy interaktywnej

- zajęcia edukacyjne,

- wykorzystanie tablicy interaktywnej,

- zajęcia w ICIM – wyszukiwanie informacji w atlasach i encyklopediach multimedialnych,

- korzystanie ze szkolnej strony internetowej

2.Rozwijanie zainteresowań informatycznych - zajęcia dodatkowe

- zajęcia dodatkowe,

- przygotowanie uczniów do konkursów,

- gry i zabawy komputerowe w ramach zajęć świetlicowych

3.Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia płynące z sieci - pogadanki

- pogadanki,

- zajęcia z wychowawcą (referaty, odczyty, prezentacje współprzygotowywane przez uczniów)

4.Doskonalenie umiejętności właściwego korzystania z programów komputerowych - praca w programach: Notatnik, WordPad, Paint

- praca w pakiecie Microsoft Office

ZACZYNAMY OD KSIĄŻKI

PRIORYTET: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Zadania

Formy realizacji
dla klas 0- III dla klas IV - VI
1.Kontynuacja kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom” - ciche i głośne czytanie podczas zajęć edukacyjnych przez uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości - ciche i głośne czytanie podczas zajęć edukacyjnych
2.Reklamowanie książek na gazetkach, wystawach, plakatach, spotkaniach autorskich

- wykorzystanie urządzeń i materiałów audiowizualnych,

- wystawy popularnych książek,

- plebiscyt na najciekawszą książkę,

- minikonkursy klasowe

- wykorzystanie urządzeń i materiałów audiowizualnych,

- prezentacje multimedialne,

- wystawy popularnych książek,

- tworzenie listy bestsellerów,

- panel dyskusyjny,

- minikonkursy klasowe

3. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - korzystanie z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej - korzystanie z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej
4.Upowszechnianie czytelnictwa w szkole

- konkursy czytelnicze,

- inscenizacje,

- projekt czytelniczy „Z książką na Ty”

- lekcje biblioteczne

- konkursy czytelnicze,

- inscenizacje,

- projekt czytelniczy   „Z książką na Ty”,

- lekcje biblioteczne,

-warsztaty aktywizacji czytelnictwa,

- działalność aktywu bibliotecznego

ODKRYWAMY WARTOŚCI

PRIORYTET: Wychowanie do wartości

Zadania

Formy realizacji
dla klas 0-III dla klas IV - VI

Wartość - RODZINA

1.Kształtowanie właściwego stosunku do dziadków, rodziców, rodzeństwa i innych członków rodziny

2. Umacnianie naturalnych więzi uczuciowych w rodzinie i okazywanie szacunku ludziom starszym

- pogadanki,

-akcje charytatywne (Szlachetna paczka),

- imprezy integracyjne z udziałem członków rodziny(Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka),

- inscenizacje i scenki tematyczne

- pogadanki,

-akcje charytatywne (Szlachetna paczka),

- imprezy integracyjne z udziałem członków rodziny(Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka),

- inscenizacje i scenki tematyczne

Wartość- ZDROWIE I BEZPIECZEŃASTWO

1.Budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

2. Kształtowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia

3.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych

4. Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego

- gazetki tematyczne,

- filmy edukacyjne,

- zajęcia sportowe i artystyczne,

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i WOPR-u,

- prelekcje z udziałem lekarza pediatry i pielęgniarki szkolnej oraz SANEPID- u,

-   program „Owoce w szkole” i „Szkolna mleka”,

- fluoryzacja zębów,

- rajdy piesze,

- konkursy i zawody sportowe,

- całodobowy monitoring szkoły,

- próbny alarm przeciwpożarowy,

- biwak i festyny szkolne,

- Turniej BRD,

- regulaminy: pracowni, hali sportowej, wycieczek, zajęć na pływalni, placu zabaw itp.,

- prezentacje multimedialne,

- inscenizacje,

- działalność Promocji Zdrowia

- gazetki tematyczne,

- filmy edukacyjne,

- zajęcia sportowe i artystyczne,

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i WOPR-u,

- prelekcje z udziałem lekarza pediatry i pielęgniarki szkolnej oraz SANEPID- u,

-   program „Owoce w szkole” i „Szkolna mleka”,

- fluoryzacja zębów,

- rajdy piesze,

- konkursy i zawody sportowe,

- całodobowy monitoring szkoły,

- próbny alarm przeciwpożarowy,

- biwak i festyny szkolne,

- Turniej BRD,

- regulaminy: pracowni, hali sportowej, wycieczek, zajęć na pływalni, placu zabaw itp.,

- prezentacje multimedialne,

- inscenizacje,

- działalność Promocji Zdrowia

Wartość - NAUKA

1.Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności

2. Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości

3. Wyrównywanie deficytów w nauce

4. Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce

5. Wyrabianie gotowości do niesienia pomocy w nauce słabszym

- prezentacje multimedialne,

- zajęcia w pracowni komputerowej,

- konkursy, zawody sportowe, turnieje,

- zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- kola zainteresowań,

- korzystanie z pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego,

- występy publiczne,

-współpraca z rodzicami i PPP,

- korzystanie z zasobów biblioteki i ICIM,

- pomoc słabszym w nauce w ramach akcji „ Szkolny Cichy Bohater”

- prezentacje multimedialne,

- referaty,

- zajęcia w pracowni komputerowej,

- konkursy, zawody sportowe, turnieje,

- zajęcia dodatkowe z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- kola zainteresowań,

- korzystanie z pomocy dydaktycznych i sprzętu audiowizualnego,

- występy publiczne,

-współpraca z rodzicami i PPP,

- korzystanie z zasobów biblioteki i ICIM,

- pomoc słabszym w nauce w ramach akcji „ Szkolny Cichy Bohater”

Wartość - PATRIOTYZM

1.Kształtowanie poczucia p[przynależności narodowej, poszanowanie symboli narodowych

2. Poprawne posługiwanie się językiem polskim

3. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego

4. Budzenie szacunku dla ofiarności i bohaterstwa

- zajęcia edukacyjne,

- akademie szkolne i środowiskowe,

- poznanie miejsc pamięci narodowej,

- współpraca z instytucjami: teatrami, MDK, MZR

- udział uczniów w uroczystościach miejskich,

- zajęcia edukacyjne,

- koła zainteresowań, (polonistyczne, historyczne),

- akademie szkolne,

- konkursy przedmiotowe,

- spotkania z kombatantami,

- odświętny ubiór uczniów związany ze świętami,

- poznanie miejsc pamięci narodowej,

- współpraca z instytucjami: teatrami, MDK, MZR

Wartość – PRZYJAŹŃ I TOLERANCJA

1.Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób o innych poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innych ras

2. Uświadomienie miejsca w życiu: przyjaźni, szacunku i tolerancji

- gazetki tematyczne,

- pogadanki,

- drama,

- inscenizacje,

- zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym,

- akcje charytatywne

- gazetki tematyczne,

- pogadanki,

- drama,

- inscenizacje,

- literatura,

- filmy edukacyjne,

- zajęcia na temat praw i obowiązków dziecka i ucznia,

- zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym,

- akcje charytatywne


 

 

S Z K O L N Y     P R O G R A M     P R O F I L A K T Y K I

 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

 

NA ROK 2016 / 2017

 

 

Główne założenia i zadania

 

OBSZAR: Dbałość o właściwy klimat w szkole i klasie oraz poczucie bezpieczeństwa.

 1. Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa oraz sytuacji problemowych
 2. zapobieganie różnym przejawom agresji oraz dostarczanie wiedzy o rodzajach, skutkach zachowań agresywnych
 3. Dbałość o kulturę języka, eliminowanie wulgaryzmów
 4. Adaptacja do środowiska szkolnego
 5. Dbałość o kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, umiejętności współżycia społecznego i postaw

 

OBSZAR: Doskonalenie rozwoju osobowego w zakresie umiejętności emocjonalnych społecznych, wzmacnianie motywacji, mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 1. Dostarczanie wiedzy uczniom z zakresu umiejętności psychospołecznych i pomoc w ich nabywaniu.
 2. pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce.
 3. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców
 4. Promowanie wartości i postaw moralno- społecznych
 5. Rozwijanie zdolności, umiejętności, zainteresowań. Wzmocnienie poczucia wartości.
 6. Rozwijanie umiejętności planowania, organizowania warsztatu pracy, uczenia się, rozpoznawania własnych mocnych stron

 

OBSZAR: Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym świadomości bezpieczeństwa

 1. Promowanie zdrowego stylu życia
 2. Uczenie świadomego korzystania ze współczesnych mediów
 3. Uświadomienie zagrożeń związanych z używkami – obalanie mitów.
 4. Ukazywanie rodzajów zagrożeń, uświadamianie o przyczynach i skutkach nierozważnych zachowań, zasad towarzyszących trosce o własne bezpieczeństwo

 

Klasy I - III

Religia

Ocena zachowania kl. I - III

Wymagania edukacyjne klasa I

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa III

Klasy IV - VI

Religia

Język polski klasa IV

Język polski klasa V

Język polski klasa VI

Język angielski klasa IV

Język angielski klasa V

Język angielski klasa VI

Historia

Matematyka

Przyroda klasa IV

Przyroda klasa V

Przyroda klasa VI

Muzyka i Plastyka

Zajęcia techniczne

Zajęcia komputerowe klasa IV

Zajęcia komputerowe klasa VI

Wychowanie fizyczne

 


 Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Odsłony: 11665