Dokumenty szkoły

 

 

S Z K O L N Y     P R O G R A M     P R O F I L A K T Y K I

 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

 

NA ROK 2016 / 2017

 

 

Główne założenia i zadania

 

OBSZAR: Dbałość o właściwy klimat w szkole i klasie oraz poczucie bezpieczeństwa.

 1. Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa oraz sytuacji problemowych
 2. zapobieganie różnym przejawom agresji oraz dostarczanie wiedzy o rodzajach, skutkach zachowań agresywnych
 3. Dbałość o kulturę języka, eliminowanie wulgaryzmów
 4. Adaptacja do środowiska szkolnego
 5. Dbałość o kształtowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, umiejętności współżycia społecznego i postaw

 

OBSZAR: Doskonalenie rozwoju osobowego w zakresie umiejętności emocjonalnych społecznych, wzmacnianie motywacji, mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

 1. Dostarczanie wiedzy uczniom z zakresu umiejętności psychospołecznych i pomoc w ich nabywaniu.
 2. pomoc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce.
 3. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców
 4. Promowanie wartości i postaw moralno- społecznych
 5. Rozwijanie zdolności, umiejętności, zainteresowań. Wzmocnienie poczucia wartości.
 6. Rozwijanie umiejętności planowania, organizowania warsztatu pracy, uczenia się, rozpoznawania własnych mocnych stron

 

OBSZAR: Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym świadomości bezpieczeństwa

 1. Promowanie zdrowego stylu życia
 2. Uczenie świadomego korzystania ze współczesnych mediów
 3. Uświadomienie zagrożeń związanych z używkami – obalanie mitów.
 4. Ukazywanie rodzajów zagrożeń, uświadamianie o przyczynach i skutkach nierozważnych zachowań, zasad towarzyszących trosce o własne bezpieczeństwo
Odsłony: 11667