Biblioteka

  

Z a p r a s z a m y   d o   B i b l i o t e k i   S z k o l n e j

 

 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

od godz. 7.45 do godz. 14.30

wtorek

od godz. 9.30 do godz. 15.30

 

Nauczyciel - bibliotekarz:  M a r i a   S o b c z a k

 

 ekopracownia 001

ekopracownia 002

 

Oferujemy naszym czytelnikom między innymi:

 

1.      Księgozbiór liczący ok. 8016 woluminów, a w nim:

    o        lektury obowiązkowe (w ilości wystarczającej na co najmniej jedną klasę),

    o        nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych,

    o        klasykę literatury dziecięcej,

    o        poezję,

    o        literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,

    o         słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia, słowniki językowe,

    o        literaturę na temat Unii Europejskiej,

    o        materiały dotyczące patrona szkoły,

2.     Czasopisma dla nauczycieli i uczniów (14 tytułów).

3.     Zbiory multimedialne obejmujące:

   o        ekranizacje lektur,

   o        encyklopedie multimedialne,

   o        płyty CD ROM

4.     Zestawy podręczników i programy nauczania.

5.     Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły  oraz Szkolny Program Profilaktyki.

 

Pełnimy rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

Od roku 2007 dysponujemy czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Stanowiska wyposażone są w:

>>system operacyjny Windows XP,

>> pakiet Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Access),

Na każdym stanowisku zainstalowano ponadto wydawnictwa multimedialne:

>> Wielki Multimedialny Atlas Świata,

>> Encyklopedie i Słowniki PWN,

W ICIM można korzystać z:

 • zasobów edukacyjnych Internetu,
 • portali i serwisów edukacyjnych,
 • baz danych i katalogów online bibliotek,
 • bezpłatnych czasopism elektronicznych,
 • zasobów bibliotek cyfrowych,

a także przygotować prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne.

Przygotowane materiały można zapisać na płytach CD, DVD lub pen -drive.

W efektywnym korzystaniu z Internetu pomocą służy nauczyciel bibliotekarz.

ICIM należy do czytelni i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ICIM i jego przestrzegania.

 

Prowadzimy działalność pedagogiczną

 

 •  zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej,
 •  wycieczki do innych bibliotek,
 •  konkursy czytelnicze i inne imprezy biblioteczne,
 •  ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo i książkę (akcja uwalniania książek, akcja Cała Polska czyta dzieciom)
 •  obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

 

Rozwijamy zainteresowania czytelników

 

Przy bibliotece szkolnej działa:

Klub Asystentów Bibliotecznych

Głównym celem działalności Klubu jest chęć zaangażowania młodzieży w pracę biblioteki szkolnej oraz usprawnienie przepływu informacji na linii biblioteka szkolna - wychowawca klasy - uczniowie.
W Bibliotece działa także Zespół Asystentów Bibliotecznych , który spełnia rolę łączników pomiędzy nauczycielem - bibliotekarzem, wychowawcą a klasą, którą reprezentują.

 

Zapraszamy 
 

Plan pracy biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

w roku szkolnym 2016/17

 

Cele pracy biblioteki

 

 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego.
 3. Nauczanie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury.
 4. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.
 5. Pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy innych nauczycieli.
 6. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły, biblioteki.
 7. Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece.
 8. Wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktyczno – wychowawczej.

 

Zadania do realizacji Oczekiwane efekty Formy pracy Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Działalność pedagogiczna biblioteki
Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej

1. Zachęcanie uczniów do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej.

2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I i oddziałów przedszkolnych.

3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom i materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

4. Nawiązanie osobistych kontaktów z czytelnikiem w bibliotece i zachęcanie do przeczytania wartościowych książek

5. Rozmowy z uczniami nt przeczytanych książek.

6. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

7. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

8. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

Nauczyciel bibliotekarz

wrzesień

cały rok

Udostępnianie podręczników Zabezpieczenie uczniów w materiały edukacyjne

1.Przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych

2.Ewidencja podręczników.

3.Zapoznanie rodziców z regulaminem udostępniania podręczników.

4.Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.

6.Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

Nauczyciel bibliotekarz

Wrzesień

cały rok

Udostępnianie księgozbioru i ICIM Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w materiałach bibliotecznych oraz w ICIM

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.

2. Wdrażanie uczniów klas II-VI do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej poprzez:

- korzystanie z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych, programów edukacyjnych i gier mających walory edukacyjne

- naukę korzystania z sieci Internetu i wyszukiwania informacji na wybranych stronach www.

- umożliwienie korzystania z Internetu jako wirtualnej biblioteki i czytelni – pełne teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich np http://biblioteka.onet.pl/, wolnelektury.pl

- umożliwienie korzystania ze słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy oraz bazy adresowej firm, instytucji i osobowej np. http://adresy.onet.pl

- umożliwienie obcowania z kulturą całego świata np.

http.://muzea.com.pl/

- udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.

3. Współpraca z bibliotekami miejskimi w środowisku lokalnym.

- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek oraz z ich przeznaczeniem.

4. Podczas wycieczek o charakterze regionalnym czy przyrodniczym odsyłanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki w celu pogłębienia wiedzy z danej dziedziny.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VI.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Spełnienie wymogów programu
 • opinia rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
 • współpraca z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą: planowanie zakupów książek, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
 • zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenie promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
 • zrealizowanie co najmniej jedne projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że będą musiały być czynne w czasie ferii).
 • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Konkursy, warsztaty i imprezy czytelnicze Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury czytelniczej

1.Przygotowania uczniów do szkolnych i międzyszkolnych  konkursów plastycznych, czytelniczych. Nagradzanie wyróżnionych uczniów książkami na uroczystym apelu szkolnym.

2.Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 3.„Szkolny Konkurs Pięknego Czytania” – impreza czytelnicza dla uczniów

a) przygotowanie w klasach I-III pod opieką wychowawcy prezentacji artystycznych wybranych utworów literackich

b) konkurs szybkiego czytania w klasach IV

c) konkurs dla klas V i VI  „Czytam, bo lubię”.

4.„Święto Książki – -międzyklasowy konkurs czytelniczy.

5.Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

6.„Pasowanie na czytelnika” – uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych  w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

7. Propagowanie akcji

 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Noc bibliotek
 • Uwolnij książkę

8. Zorganizowanie kiermaszu i stworzenie możliwości zakupu książek po niskich cenach.

8.Obchody rocznicowe wg kalendarza.

 Nauczyciel bibliotekarz

wg potrzeb

 i rocznic

Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Poradnictwo indywidualne.

Działalność informacyjna i propagująca czytelnictwo.

Imprezy biblioteczne.

1. Rozmowy o przeczytanych książkach oraz zainteresowaniach czytelniczych.

2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

3. Wystawki nowości książkowych.

4. Wystawki tematyczne.

5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.

6. Kącik co warto przeczytać.

7. Konkurs związany ze znajomością książek K. Makuszyńskiego (dla klas I-III w związku z rocznicą urodzin pisarza).

8. Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

9. Włączenie uczniów klas I w poczet czytelników;

10.Kwiecień i   maj miesiące spod znaku Książki;

11. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.

12. Dzień Głośnego Czytania - 29 września

13. Akcje: Biblioteka zaprasza na przerwę z gigantem oraz Przerwa na komiks- komiks na przerwę.

12. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla klas I-VI.

14. Koło czytelnicze dla uczniów .

15. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa międzyklasowego i indywidualnego w czytelnictwie.

16. Apel podsumowujący czytelnictwo klas II-VI- nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie

17. Stała aktualizacja strony internetowej.

Nauczyciel bibliotekarz

wychowawcy klas

nauczyciele j. polskiego

cały rok

 wg harmono-

gramu

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie Podnoszenie kwalifikacji , umiejętności pedagogicznych.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

2. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

4. Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki– zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

5. Samokształcenie.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły, Popularyzacja miasta Radomia i regionu radomskiego oraz historii najnowszej.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

2. Gromadzenie materiałów na temat historii Rawy Mazowieckiej i regionu.

3. Wycieczka do Muzeum w Rawie Mazowieckiej.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Przybliżenie sylwetki patrona szkoły Uczeń zna Twórczość K. Makuszyńskiego

1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki Kornela Makuszyńskiego.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs literacki i plastyczny.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 grudzień-styczeń

Wizualne formy pracy popularyzujące książki i czytelnictwo Popularyzacja wartości literackich książki. 

1. Gazetki ścienne, wystawki, prezentacje multimedialne - jako forma popularyzacji i informacji o książce i bibliotece. m.in.

Biblioteka poleca … wystawka nowości wydawniczych,

- Uczniowska lista bestsellerów,

Październik  Miesiącem Bibliotek Szkolnych ,

- Światowy Dzień Pluszowego Misia,

- urodziny patrona szkoły,

majowe spotkania z książką,

- bezpieczny Internet i ochrona danych osobowych

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe.

Nauczyciel bibliotekarz

Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki

wg rocznic
Praca z aktywem bibliotecznym Pozyskanie grona uczniów i zaangażowanie ich w działalność biblioteki.

1. Przyjęcie nowych członków.  Włączenie uczniów należących do Koła Czytelniczego do imprez czytelniczych i prac porządkowych w bibliotece. Ustalenie dyżurów.

2.Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi.

2. Opieka nad nowymi uczniami w Kole czytelniczym.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

4. Nadzór nad prawidłowymi postawami w stosunku do czytelnika.

5. Przygotowanie uroczystości z okazji „Pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych”.

6. Zaangażowanie członków Koła czytelniczego w redagowanie gazetki ściennej

Nauczyciel bibliotekarz

wrzesień

cały rok

 wg potrzeb

Współpraca z gronem pedagogicznym Współpraca z gronem pedagogicznym.

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.

2. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach, dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów wydawniczych.

3.Przeprowadzenie wśród nauczycieli ankiet dotyczących oferty bibliotecznej.

4. Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.

5. Informacja o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków, zamieszczanie danych na stronie internetowej szkoły.

6. Pomoc w osiąganiu literatury, dopożyczanie książek z innych bibliotek.

7. Konsultacja przy zakupie książek do biblioteki szkolnej. Informacja o nowościach wydawniczych.

8. Wspólna  organizacja imprez szkolnych, konkursów.

9. Pomoc w udostępnianiu podręczników szkolnych i ćwiczeń.          

10. Zaangażowanie wychowawców w projekty biblioteczne w ramach NPRC .

Nauczyciel bibliotekarz

nauczyciele

wg potrzeb
Współpraca z rodzicami. Wsparcie rodziców           w kształtowaniu nawyku czytania od najmłodszych lat

1.Konsultowanie z Radą Rodziców planowanych zakupów książek.

2.Spotkania informacyjne z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dziecka.

3.Współpraca z rodzicami w ramach udostępniania podręczników szkolnych.

4. Prowadzenie rozmów z rodzicami , którzy towarzyszą swoim dzieciom w bibliotece.

5. Dotarcie do rodziców dzieci, którzy nie odwiedzają biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

Działalność biblioteczno- techniczna
Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru Aktualizowanie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli

1. Zakup nowych pozycji z różnych dziedzin. Wzbogacenie księgozbioru podręcznego o książki albumowe, nowocześnie wydane, bogato ilustrowane.

2.Aktualizacja spisu lektur klas I-VI do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN, wykazu literatury metodycznej dla nauczycieli na podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty księgarskiej, współpraca z wydawnictwami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

3.Darmowy podręcznik – koordynacja działań.

4. Opracowywanie księgozbioru:

- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,

5. Prospektywne opracowanie księgozbioru.

- tworzenie bazy danych w programie komputerowym MOL NET + firmy VULKAN na podstawie księgi głównej inwentarza, aktualizacja rejestru czytelników.

6. Selekcja księgozbioru.

- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych i zagubionych, sporządzanie protokołów ubytków,

- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,

7. Prenumerata czasopism kwartalna i roczna oraz prasy codziennej.

8. Prenumerata materiałów metodycznych dla nauczycieli

9. Prowadzenie dokumentacji: dziennika biblioteki, zeszytu odwiedzin w czytelni i ICIM.

10. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

wg potrzeb

 Planowanie i

sprawozdawczość

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy :

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

- imprezy czytelnicze,

- monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole.

2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki.

4. Miesięczne informacje z czytelnictwa dla uczniów i wychowawców klas.

Nauczyciel bibliotekarz

                 

wrzesień

cały rok

Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej  

1. Zakup materiałów piśmienniczych.

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,  odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie opisów, rozdzielaczy, dekoracji.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 

Plan pracy biblioteki szkolnej został zatwierdzony

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2016 r.

 

 

 PLAN LEKCJI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO

ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA

TEMAT LEKCJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

UWAGI

I A, I B,

Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Pasowanie na czytelnika.

Maj, czerwiec

 

II A, II B, II C,

Jestem czytelnikiem.

Charakterystyczne elementy budowy książki.

Wrzesień, październik  
III A, III B, III C

Katalogi biblioteczne.

Wizyta w bibliotece dziecięcej.

Kwiecień, maj

 
IVA, IV B, IV C, Encyklopedie, słowniki, leksykony – wydawnictwa informacyjne.

Listopad, grudzień

 

V A, V B,

Książka popularnonaukowa, jej struktura i miejsce w bibliotece.

Marzec, kwiecień

 
VI A, VI B, W gąszczu informacji” – czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji.

Styczeń, luty

 


 


     W y d a r z e n i aNOC BIBLIOTEK 2016

 książki 2

Noc bibliotek to akcja zorganizowana już po raz drugi

w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Odbyła się 4 czerwca 2016 r. w godzinach 18.00 – 21.00.

Uczestnikami byli uczniowie klas III – V pod opieką nauczycieli.

 

Noc bibliotek była okazją do rozejrzenia się po naszym mieście.

Gościem specjalnym był pan Zbigniew Pacho – bibliotekarz z MBP.

Zaprosił uczestników akcji na „Spacer po Rawie”.

Pan Zbyszek jest współautorem albumu „Rawa Mazowiecka w fotografii i pocztówce”.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli prezentację ,

rozpoznawali i wyobrażali sobie jak wyglądało dawniej nasze miasto.

Zadawali mnóstwo pytań. Magiczny spacer po kartach albumu będzie odbywał się w bibliotece,

gdyż otrzymaliśmy w darze egzemplarz albumu.

 

Kolejną atrakcją były warsztaty papieru czerpanego.

Uczniowie podzieleni na grupy, ubrani w ochronne stroje (fartuszki oraz rękawiczki)

przechodzili kolejno wszystkie etapy produkcji papieru czerpanego

tj. rozdrabnianie makulatury, przygotowanie pulpy, odciskanie wody, wałkowanie i prasowanie papieru.

Efekty swoich działań w postaci kartki papieru czerpanego zabrali ze sobą.

 

Miłym przerywnikiem dla wszystkich uczestników imprezy były zabawy integracyjne.

Dały szansę sprawdzić swój refleks, koncentrację i poczucie humoru.

W spotkaniu uczestniczyła wolontariuszka , która przeczytała dzieciom

wybrane fragmenty z książki pt. „Basia i wolność”.

 

Wszyscy uczestnicy akcji zadowoleni i uśmiechnięci zostali odebrani przez swoich rodziców.

 

NOC 002   NOC 003

NOC 004

NOC 005   NOC 006

NOC 007

NOC 008   NOC 009

NOC 011

NOC 015   NOC 017

NOC 021

NOC 022   NOC 027

NOC 026

NOC 026SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM PAŁASZEM

 

Uczniowie klasy IV B uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panem Marcinem Pałaszem.

Spotkanie odbyło się 6 maja w czytelni Biblioteki Dziecięcej

w ramach ogólnopolskiej akcji "Z książką na walizkach".

 

DSC05952

DSC05953   DSC05954

13166057 1111153768948582 5319017914301093120 n

13139194 1111153928948566 8610939235719885589 n

13138840 1111154035615222 983401963161253055 n

13139302 1111153512281941 7351896333696739086 n   13177169 1111153278948631 3365941666653677289 n

DSC05975

DSC05972   DSC05971

DSC05974SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE

 

Uczniowie klasy IV A uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panem Grzegorzem Kasdepke.

Spotkanie odbyło się 7 grudnia w czytelni Biblioteki Dziecięcej.

Grzegorz Kasdepke to autor książek i opowiadań dla dzieci i młodzieży,

autor scenariuszy programów telewizyjnych i seriali oraz twórca słuchowisk radiowych.

Po zakończonym spotkaniu uczniowie zakupili książki autora i otrzymali autograf z dedykacją.

 

Dziękujemy rodzicom za pomoc w spotkaniu.

 

12342586 1014670215263605 4033264606615107029 n

12316126 1014670288596931 3168570511003782261 n   dsc 0128103956

dsc 0117894965

dsc 0106961837   dsc 0140352175

dsc 0146

dsc 0114   dsc 0120269287

dsc 0124689786

dsc 0133566117   dsc 0136338128

12341502 1014670038596956 3396478265903152653 nSPOTKANIE AUTORSKIE Z MAŁGORZATĄ STRĘKOWSKĄ-ZAREMBĄ

 

Klasa IV B gościła w Bibliotece Dziecięcej 1 grudnia na spotkaniu autorskim

z Panią Małgorzatą Strękowską-Zarembą, autorką książek dla dzieci i młodzieży oraz dziennikarką.

Autorka opowiadała o bohaterach swoich książek, czytała fragmenty zabawnych opowiadań,

a także zdradziła dlaczego zaczęła pisać. Po zakończeniu spotkania uczniowie zakupili

książki i otrzymali autograf. Do szkolnej biblioteki zakupiliśmy:

„Abecelki i duch Bursztynowego Domu”, „Filipek i szkoła”, „Filipek i rodzina”.

 

Dziękujemy Pani Bińkiewicz za pomoc w spotkaniu.

 

dsc 0002732129

dsc 0025295064   dsc 0014843102

dsc 0013267879

dsc 0019726267   dsc 0036416498

dsc 0023828337

dsc 0031577713

dsc 0041802466   dsc 0045232204

dsc 0048672515ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 miś

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 25 listopada 

w naszej bibliotece odbyły się zajęcia z cyklu „Spotkanie z misiem”.

Celem tych zajęć było przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia

i zachęcenie do słuchania i czytania bajek.

 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 0-III wraz z wychowawcami.

Dzieci poznały:

 • ·         krótką historię pluszowego misia,
 • ·         znane pluszowe gwiazdy filmowe: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Paddington,
 • ·         świat prawdziwych niedźwiedzi,
 • ·         zagadki i zabawy misiowe.

Wystawa misiów i gazetka ścienna wzbogaciły zajęcia.

Zapraszamy do biblioteki po lektury o misiach.

 

ekopracownia 056

ekopracownia 098   ekopracownia 099

ekopracownia 100

ekopracownia 102

ekopracownia 103   ekopracownia 104

ekopracownia 105

DSC05423WYSTAWA KSIĄŻEK EKOLOGICZNYCH

 

książki

W dniach 17-19 listopada zorganizowaliśmy wystawę książek ekologicznych

pod haslem "Mój piękny skrawek Ojczyzny" na zebrania z rodzicami.

Książki udostepniła nam Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej.

Składamy serdeczne podziękowania.

 

Zadanie to było zrealizowane w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"

 

ekopracownia 092

ekopracownia 064   ekopracownia 065

ekopracownia 091KRÓTKA HISTORIA MONETgrosik

 

12 listopada gościliśmy Pana Lucjana Sumińskiego właściciela Firmy Biznes Partner.

Pan Sumiński jest numizmatykiem – czyli osobą zbierającą i pasjonująca się monetami i banknotami.

Gość przedstawił nam swoje zbiory i opowiedział krótką historię monet.

 

DSC05299

DSC05300   DSC05301

DSC05302GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK

 

głośne czytanie

Pani Iliona Kurpiewska, nauczyciel - bibliotekarz

z Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

gościła u nas w bibliotece 4 listopada.

Spotkała się z uczniami Koła Czytelniczego.

 

Baśń pt. "O olbrzymie, który ukrył swoje serce"

pozwoliła sprawdzić stopień zrozumienia pojęć:

narrator, czas, miejsce akcji, fikcja, fantastyka, prawdopodobieństwo, realizm, pouczenie.

ekopracownia 059

1503470 892468180866177 8654682551940792937 n   12196182 892468224199506 529501856345469927 n

12193856 892468004199528 1556529356111463162 nOdsłony: 10076