Biblioteka 

Plan pracy biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

w roku szkolnym 2016/17

 

Cele pracy biblioteki

 

 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego.
 3. Nauczanie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury.
 4. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań.
 5. Pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy innych nauczycieli.
 6. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły, biblioteki.
 7. Kształtowanie właściwej postawy w stosunku do książek i innych dokumentów gromadzonych w bibliotece.
 8. Wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktyczno – wychowawczej.

 

Zadania do realizacji Oczekiwane efekty Formy pracy Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Działalność pedagogiczna biblioteki
Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia Wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej

1. Zachęcanie uczniów do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej.

2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I i oddziałów przedszkolnych.

3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom i materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

4. Nawiązanie osobistych kontaktów z czytelnikiem w bibliotece i zachęcanie do przeczytania wartościowych książek

5. Rozmowy z uczniami nt przeczytanych książek.

6. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

7. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

8. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

Nauczyciel bibliotekarz

wrzesień

cały rok

Udostępnianie podręczników Zabezpieczenie uczniów w materiały edukacyjne

1.Przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych

2.Ewidencja podręczników.

3.Zapoznanie rodziców z regulaminem udostępniania podręczników.

4.Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.

6.Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

Nauczyciel bibliotekarz

Wrzesień

cały rok

Udostępnianie księgozbioru i ICIM Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w materiałach bibliotecznych oraz w ICIM

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.

2. Wdrażanie uczniów klas II-VI do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej poprzez:

- korzystanie z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych, programów edukacyjnych i gier mających walory edukacyjne

- naukę korzystania z sieci Internetu i wyszukiwania informacji na wybranych stronach www.

- umożliwienie korzystania z Internetu jako wirtualnej biblioteki i czytelni – pełne teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich np http://biblioteka.onet.pl/, wolnelektury.pl

- umożliwienie korzystania ze słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy oraz bazy adresowej firm, instytucji i osobowej np. http://adresy.onet.pl

- umożliwienie obcowania z kulturą całego świata np.

http.://muzea.com.pl/

- udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.

3. Współpraca z bibliotekami miejskimi w środowisku lokalnym.

- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek oraz z ich przeznaczeniem.

4. Podczas wycieczek o charakterze regionalnym czy przyrodniczym odsyłanie uczniów do korzystania z zasobów biblioteki w celu pogłębienia wiedzy z danej dziedziny.

5. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VI.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Spełnienie wymogów programu
 • opinia rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
 • współpraca z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującą: planowanie zakupów książek, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
 • zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenie promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
 • zrealizowanie co najmniej jedne projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich (nie oznacza to, że będą musiały być czynne w czasie ferii).
 • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Konkursy, warsztaty i imprezy czytelnicze Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury czytelniczej

1.Przygotowania uczniów do szkolnych i międzyszkolnych  konkursów plastycznych, czytelniczych. Nagradzanie wyróżnionych uczniów książkami na uroczystym apelu szkolnym.

2.Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 3.„Szkolny Konkurs Pięknego Czytania” – impreza czytelnicza dla uczniów

a) przygotowanie w klasach I-III pod opieką wychowawcy prezentacji artystycznych wybranych utworów literackich

b) konkurs szybkiego czytania w klasach IV

c) konkurs dla klas V i VI  „Czytam, bo lubię”.

4.„Święto Książki – -międzyklasowy konkurs czytelniczy.

5.Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

6.„Pasowanie na czytelnika” – uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych  w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

7. Propagowanie akcji

 • Cała Polska czyta dzieciom
 • Noc bibliotek
 • Uwolnij książkę

8. Zorganizowanie kiermaszu i stworzenie możliwości zakupu książek po niskich cenach.

8.Obchody rocznicowe wg kalendarza.

 Nauczyciel bibliotekarz

wg potrzeb

 i rocznic

Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Poradnictwo indywidualne.

Działalność informacyjna i propagująca czytelnictwo.

Imprezy biblioteczne.

1. Rozmowy o przeczytanych książkach oraz zainteresowaniach czytelniczych.

2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

3. Wystawki nowości książkowych.

4. Wystawki tematyczne.

5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.

6. Kącik co warto przeczytać.

7. Konkurs związany ze znajomością książek K. Makuszyńskiego (dla klas I-III w związku z rocznicą urodzin pisarza).

8. Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

9. Włączenie uczniów klas I w poczet czytelników;

10.Kwiecień i   maj miesiące spod znaku Książki;

11. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.

12. Dzień Głośnego Czytania - 29 września

13. Akcje: Biblioteka zaprasza na przerwę z gigantem oraz Przerwa na komiks- komiks na przerwę.

12. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla klas I-VI.

14. Koło czytelnicze dla uczniów .

15. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa międzyklasowego i indywidualnego w czytelnictwie.

16. Apel podsumowujący czytelnictwo klas II-VI- nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie

17. Stała aktualizacja strony internetowej.

Nauczyciel bibliotekarz

wychowawcy klas

nauczyciele j. polskiego

cały rok

 wg harmono-

gramu

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie Podnoszenie kwalifikacji , umiejętności pedagogicznych.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

2. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

4. Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki– zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

5. Samokształcenie.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły, Popularyzacja miasta Radomia i regionu radomskiego oraz historii najnowszej.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

2. Gromadzenie materiałów na temat historii Rawy Mazowieckiej i regionu.

3. Wycieczka do Muzeum w Rawie Mazowieckiej.

Nauczyciel bibliotekarz cały rok
Przybliżenie sylwetki patrona szkoły Uczeń zna Twórczość K. Makuszyńskiego

1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki Kornela Makuszyńskiego.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs literacki i plastyczny.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 grudzień-styczeń

Wizualne formy pracy popularyzujące książki i czytelnictwo Popularyzacja wartości literackich książki. 

1. Gazetki ścienne, wystawki, prezentacje multimedialne - jako forma popularyzacji i informacji o książce i bibliotece. m.in.

Biblioteka poleca … wystawka nowości wydawniczych,

- Uczniowska lista bestsellerów,

Październik  Miesiącem Bibliotek Szkolnych ,

- Światowy Dzień Pluszowego Misia,

- urodziny patrona szkoły,

majowe spotkania z książką,

- bezpieczny Internet i ochrona danych osobowych

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe.

Nauczyciel bibliotekarz

Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki

wg rocznic
Praca z aktywem bibliotecznym Pozyskanie grona uczniów i zaangażowanie ich w działalność biblioteki.

1. Przyjęcie nowych członków.  Włączenie uczniów należących do Koła Czytelniczego do imprez czytelniczych i prac porządkowych w bibliotece. Ustalenie dyżurów.

2.Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi.

2. Opieka nad nowymi uczniami w Kole czytelniczym.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

4. Nadzór nad prawidłowymi postawami w stosunku do czytelnika.

5. Przygotowanie uroczystości z okazji „Pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych”.

6. Zaangażowanie członków Koła czytelniczego w redagowanie gazetki ściennej

Nauczyciel bibliotekarz

wrzesień

cały rok

 wg potrzeb

Współpraca z gronem pedagogicznym Współpraca z gronem pedagogicznym.

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.

2. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach, dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów wydawniczych.

3.Przeprowadzenie wśród nauczycieli ankiet dotyczących oferty bibliotecznej.

4. Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.

5. Informacja o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków, zamieszczanie danych na stronie internetowej szkoły.

6. Pomoc w osiąganiu literatury, dopożyczanie książek z innych bibliotek.

7. Konsultacja przy zakupie książek do biblioteki szkolnej. Informacja o nowościach wydawniczych.

8. Wspólna  organizacja imprez szkolnych, konkursów.

9. Pomoc w udostępnianiu podręczników szkolnych i ćwiczeń.          

10. Zaangażowanie wychowawców w projekty biblioteczne w ramach NPRC .

Nauczyciel bibliotekarz

nauczyciele

wg potrzeb
Współpraca z rodzicami. Wsparcie rodziców           w kształtowaniu nawyku czytania od najmłodszych lat

1.Konsultowanie z Radą Rodziców planowanych zakupów książek.

2.Spotkania informacyjne z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dziecka.

3.Współpraca z rodzicami w ramach udostępniania podręczników szkolnych.

4. Prowadzenie rozmów z rodzicami , którzy towarzyszą swoim dzieciom w bibliotece.

5. Dotarcie do rodziców dzieci, którzy nie odwiedzają biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

Działalność biblioteczno- techniczna
Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru Aktualizowanie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli

1. Zakup nowych pozycji z różnych dziedzin. Wzbogacenie księgozbioru podręcznego o książki albumowe, nowocześnie wydane, bogato ilustrowane.

2.Aktualizacja spisu lektur klas I-VI do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN, wykazu literatury metodycznej dla nauczycieli na podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty księgarskiej, współpraca z wydawnictwami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

3.Darmowy podręcznik – koordynacja działań.

4. Opracowywanie księgozbioru:

- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,

5. Prospektywne opracowanie księgozbioru.

- tworzenie bazy danych w programie komputerowym MOL NET + firmy VULKAN na podstawie księgi głównej inwentarza, aktualizacja rejestru czytelników.

6. Selekcja księgozbioru.

- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych i zagubionych, sporządzanie protokołów ubytków,

- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,

7. Prenumerata czasopism kwartalna i roczna oraz prasy codziennej.

8. Prenumerata materiałów metodycznych dla nauczycieli

9. Prowadzenie dokumentacji: dziennika biblioteki, zeszytu odwiedzin w czytelni i ICIM.

10. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

wg potrzeb

 Planowanie i

sprawozdawczość

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy :

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

- imprezy czytelnicze,

- monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole.

2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki.

4. Miesięczne informacje z czytelnictwa dla uczniów i wychowawców klas.

Nauczyciel bibliotekarz

                 

wrzesień

cały rok

Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej  

1. Zakup materiałów piśmienniczych.

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,  odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie opisów, rozdzielaczy, dekoracji.

Nauczyciel bibliotekarz

cały rok

 

Plan pracy biblioteki szkolnej został zatwierdzony

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2016 r.

 

 

 PLAN LEKCJI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO

ROK SZKOLNY 2016/2017

KLASA

TEMAT LEKCJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

UWAGI

I A, I B,

Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Pasowanie na czytelnika.

Maj, czerwiec

 

II A, II B, II C,

Jestem czytelnikiem.

Charakterystyczne elementy budowy książki.

Wrzesień, październik  
III A, III B, III C

Katalogi biblioteczne.

Wizyta w bibliotece dziecięcej.

Kwiecień, maj

 
IVA, IV B, IV C, Encyklopedie, słowniki, leksykony – wydawnictwa informacyjne.

Listopad, grudzień

 

V A, V B,

Książka popularnonaukowa, jej struktura i miejsce w bibliotece.

Marzec, kwiecień

 
VI A, VI B, W gąszczu informacji” – czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji.

Styczeń, luty

 


 

Odsłony: 10076